• Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga
  • Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga
  • Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga
Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

Cart

0

Beef 2 slices 150g

+ PRODUCT DESCRIPTION:

Thùng 45 hộp/thùng

 Khối lượng tịnh: 150g